Strona wymaga odświeżenia (naciśnij klawisz F5)

Strona Główna
Informator
Aktualności
Terminy
Plan Lekcji
Po Godzinach
Dyrekcja
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Nasi Najlepsi
Sport
Biblioteka
Gazetka Szkolna
Podręczniki
Galeria zdjęć
Rekrutacja


Jesteś gościem:
darmowe liczniki

REKRUTACJA
na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 - POBIERZ

Zasady przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2016/2017:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - druki w sekretariacie lub do pobrania:

- wniosek do klas pierwszych - Pobierz


- wniosek do klas pierwszych integracyjnych - dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
-
Pobierz

Wniosek należy złożyć od 15 KWIETNIA 2016 r. w sekretariacie szkoły (I piętro, p. 34)

  We wniosku napisz:

·         jakie są Twoje zainteresowania,
·        
jakiego języka obcego się uczysz,
·        
do jakiej klasy chciałbyś uczęszczać,
·         Twoje oczekiwania wobec szkoły,
·        
wykaz ocen z I półrocza kl. VI,
·        
Twoje osiągnięcia.

Masz do wyboru następujące klasy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami:

·  matematyczno - geograficzną
·
  integracyjną humanistyczną
·  integracyjną matematyczno - informatyczną
·  integracyjną biologiczno - chemiczną
·  sportową

2. Do wniosku dołącz 1 zdjęcie legitymacyjne.

3. Do dnia
 30 CZERWCA 2016 r.  złóż:

·         kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał do wglądu,
·         zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu,
·        
zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu bloku przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
·         jedną fotografię legitymacyjną,
·         kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / opinię o dostosowaniu wymagań (np. dysleksja) z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

W przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) będą powiadomieni indywidualnie.


(11kB)

KRYTERIA NABORU DO KLAS INTEGRACYJNYCH

Przyjmujemy uczniów zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez wydane orzeczenie obejmujące osoby:

  • w normie intelektualnej (z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową)
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujące ogólną podstawę programową formami i metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i możliwości
  • z niepełnosprawnością intelektualną:
        -
    w stopniu lekkim (realizujące ogólną podstawę programową dostosowaną do możliwości i potrzeb),
        - w stopniu umiarkowanym (realizujące podstawę programową dla gimnazjum specjalnego)
  • z zaburzeniami zachowania

WYMAGANE: Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej kwalifikujące ucznia
do kształcenia w klasie integracyjnej

 

(11kB)

KRYTERIA NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

proponujemy profile:

·         piłka nożna
·        
pływanie
·         hokej
·        
lekkoatletyka

oferujemy:

·         zajęcia sportowe w wymiarze 10 godz. tygodniowo
·         korzystanie z nowoczesnej sali gimnastycznej, boiska ze sztuczną nawierzchnią
·        
innych obiektów sportowych (basen, lodowisko, stadion, aquapark)

KSZTAŁCENIE W KLASACH SPORTOWYCH JEST NIEODPŁATNE,
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ SPECJALISTÓW

WYMAGANIA I KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLAS SPORTOWYCH:

·         dobry stan zdrowia
·        
dobra ogólna sprawność fizyczna
·         udział w kontrolnym teście sprawnościowym przeprowadzonym w dniach 19 - 25 MAJA 2016 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej MG 3.

2.  Wypełniony załącznik dołączony do wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej.

3.    Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia (załącznik do wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej)

(11kB)

Regulamin rekrutacji do klas sportowych na rok 2016/2017
Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Rozdział 2a
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego.
4. Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.

I.        Zasady zapisu do klasy sportowej:

1. Kandydatem do:

- klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej może być uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 5,

- klasy pierwszej sportowej gimnazjum może być uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę szóstą w Szkole Podstawowej nr 5, oraz:

a) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego,

b) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,

c) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

d) jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią lub szóstą i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego.

2. Do Szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu Szkoły, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu  Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów)  o  nieprzyjęciu  dziecka  do  szkoły.

4. Lista  osób  przyjętych  do  oddziału  sportowego  zostanie  podana  do  wiadomości  zainteresowanych
dnia  5  lipca  2016 r.

II.      Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a) koordynator ds. Sportu jako przewodniczący,

b) nauczyciele wychowania fizycznego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,

c) przeprowadza test sprawności ogólnej,

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klas sportowych.

4. Wymagana dokumentacja ucznia:

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,

b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

c) świadectwo ukończenia trzeciej lub szóstej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza obwodu szkoły),

d) pisemna zgoda Rodziców (prawnych opiekunów) - załącznik do wniosku rekrutacyjnego do klas pierwszych

III.    Obowiązki ucznia klasy sportowej

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu).

3. Uczeń klasy sportowej podlega aktualnemu badaniu lekarskiemu.

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do innej klasy.

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

 ZAPRASZAMY, CZEKAMY NA CIEBIE!