Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy

Aktualne zapytania ofertowe:

Pobierz aktualną ofertę

ZS1- 71441/1/2016

Dębica dnia 06.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu pisemnym nieograniczonym

na najem lokalu użytkowego – gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną

 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 18 m² mieszczącego się na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4. Nieruchomość jest oznaczona według katastru nieruchomości numerem ewidencyjnym gruntu 166/8, obręb 1, objętej Księgą Wieczystą 46515.

2. Lokal przeznaczony będzie na prowadzenie działalności gospodarczej – indywidualna praktyka stomatologiczna w okresie od 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2019 r.

3. Minimalna wysokość opłat z tytułu najmu lokalu wynosi 1.019,09 zł brutto/m-c.

4. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Nieruchomość jest obecnie wynajmowana na prowadzenie działalności gospodarczej – indywidualna praktyka stomatologiczna.

6. W cenie najmu dostarczana jest do najmowanego pomieszczenia energia elektryczna, woda i ogrzewanie oraz udostępniona jest część wyposażenia gabinetu stomatologicznego.

7. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach można składać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4 w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 28.06.2016 r. roku do godziny 12:00.

8. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.06.2016 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 – w gabinecie dyrektora szkoły.

10. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 – informacja w sekretariacie szkoły.

11. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje się bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

f) oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Wiesław Broda

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do oddania w najem


ZS1- 71441/1/2015

Dębica, dnia 02.06.2015r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych – sklepik szkolny

 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych o powierzchni: 28 m2 + 4,30 m2 oraz 41 m2 mieszczących się  w piwnicy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4.

2. Lokale przeznaczone będą na prowadzenie działalności handlowej – sklepiki szkolne w okresie od 01 lipca 2015 roku do dnia do 30 czerwca 2018 roku.

3. Minimalna wysokość czynszu z tytułu najmu lokali wynosi: 1.334,12 zł/miesiąc brutto (wartość wynajmu lokali ustalona na podstawie poprzednich umów).

4. Termin wnoszenia opłat: do 15 każdego miesiąca.

5. Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku.

6. Nieruchomości są obecnie wynajmowane na prowadzenie sklepików szkolnych.

7. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach można składać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 w sekretariacie szkoły w terminie do dnia  24.06.2015 r. do godz. 1200.

8.       Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9. Oferty zostaną otwarte w dniu 24.06.2015 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4 (w gabinecie dyrektora szkoły).

10. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1  w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4 – informacja w sekretariacie szkoły.

11. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4 zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem  jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                                     mgr inż. Wiesław Broda
Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy - wygrane przetargi:

USŁUGA PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICY
 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
  W DĘBICY


Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości poniżej 14.000 EURO

                     

1.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół nr 1 w Dębicy
ul. Paderewskiego 4
39-200 Dębica
woj. podkarpackie
tel./fax: 014 6814 180                                                                                                                                                                   

NIP:  872-22-74-320  
REGON: 180161203                                
e
-mail: sekretariatgim3@vp.pl

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„USŁUGA PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICY 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
  W DĘBICY”

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dzieci niepełnosprawnych środkiem transportu lądowego na terenie gminy miasta Dębicy  do i ze szkoły tj. Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy na trasie: miejsca zamieszkania uczniów/umówiony przystanek – Zespół Szkół nr1 w Dębicy, ul. Paderewskiego 4 – miejsce zamieszkania uczniów/umówiony przystanek.

2.       Długość trasy ustalono  średnio do  110 km dziennie  przez  186 dni co daje całkowitą długość trasy równą ok. 20.460 km. Niepełną liczbę kilometrów zaokrągla się w dół.

3.       Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, począwszy od dnia: 02 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

4.       Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanym pojazdem, posiadającym homologację, przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ruchomą pochylnię do wprowadzania wózków inwalidzkich opcjonalnie stacjonarne mocowanie wózka inwalidzkiego, ogrzewanie niezależne (np. webasto) i tachograf.

5.       Pojazd powinien być przystosowany do jednorazowego transportu nie mniej niż 20 osób lub 18 osób i wózka  inwalidzkiego.

6.       W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. Pojazd zastępczy nie może być wykorzystywany dłużej  niż 7 dni  w okresie trwania umowy.

7.       Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z rodzicem/opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów.

8.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tras przejazdu, ilości kilometrów, obniżenie wartości oraz liczby dzieci w czasie trwania umowy.

9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8  Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób       

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

a)       rozpoczęcie usługi na dzień 02.01.2014 r. 

b)      zakończenie usługi na dzień 31.12.2014 r.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

-         aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniającą do wykonywania usługi przewozu w zakresie objętym zamówieniem,

-         polisę, a  w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

-         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

-         oświadczenie Wykonawcy, iż osoby które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ,
do dnia
19.12.2013 r.  do godz. 1000.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu  19.12.2013 r. o godz. 1100.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.       Za wykonanie zakresu usług podanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi w ofercie cenę netto oraz cenę brutto za 1 km powiększoną o podatek VAT.

2.       Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę   za 1 km wykonanej usługi. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.


Do pobrania:

grudzien 2013/Zapytanie Ofertowe - dowóz uczniów.pdf 

Zamieszczono: 22.05.2013r. nr ZS1- 71441/1/2013
OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną

ogłoszenie *.doc
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w najem *.doc


Zamieszczono: 21.08.2012r. nr ZS1- 71441/1/2012
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego na wynajem lokali użytkowych - sklepik szkolny w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy przy ulicy Paderewskiego 4

wynik przetargu (*.pdf)


Zamieszczono: 09.07.2012r. nr ZS1- 71441/1/2012
O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych - sklepik szkolny

wersja *.doc
wersja *.pdf


Zamieszczono: 20.12.2011r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:
USŁUGA PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICY DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DĘBICY - pobierz


Dębica: USŁUGA PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICY DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DĘBICY
Numer ogłoszenia: 411182 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ):

pobierz (siwz.docx)

pobierz (siwz.rar)